ArkSurgical – LapBox

הפקת סרטון מוצר לחברת Ark Surgical לצורך גיוס כספים ושיווק. הסרטון מדגים מערכת הכלה להסרה בטוחה של איברים פנימיים במהלך ניתוח.