Humavox

הפקת סדרה של סרטי שיווק לחברת יומובוקס בתחום הטיעינה האלחוטית. הסרטים מציגים את השימוש בטכנולוגיה במגוון תחומים בחיי היומיום.